logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Правилници

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН, 2023 - 2027

УЧЕБНА 2023 - 2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ" 2023-2024

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ПАМЕТТА НА
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ”, град Шумен

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ "Трайко Симеонов"

ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

ГРАФИК НА ЕКИПНИТЕ СРЕЩИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЧЛ. 179 ОТ ЗПУО

АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНДИКАЦИИ НА ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ У УЧЕНИЦИ

АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНДИКАЦИИ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН