logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Правилници

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН, 2020 - 2024

УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ"

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ ПАМЕТТА НА
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ”, град Шумен

УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

ГРАФИК НА ЕКИПНИТЕ СРЕЩИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЧЛ. 179 ОТ ЗПУО

АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНДИКАЦИИ НА ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ У УЧЕНИЦИ

АЛГОРИТЪМ ПРИ ИНДИКАЦИИ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН