logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Правилници

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

УЧЕБНА 2020 - 2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В СУ "ТРАЙКО СИМЕОНОВ", ГРАД ШУМЕН

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Подпомагане на Екипите за обхват по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

УЧЕБНА 2019 - 2020 ГОДИНА (АРХИВ)

Годишен план на училището за учебната 2019-2020 година

Годишна училищна програма за целодневна организация за учебната 2019-2020 година

Етичен кодекс

План за квалификационната дейност за учебната 2019-2020 година

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Програма за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика

Програма за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното отпадане на ученици от училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за работа с родителската общност

Програмна система за полудневна подготвителна група

Стратегия за развитие на училището 2016 - 2020

Училищна програма за повшаване на качеството на предлаганото общо образование в СУ "Трайко Симеонов" - 2020. Мерки за повишаване на качеството на образование.

Подпомагане на Екипите за обхват по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст