logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Учители

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Галина Сакарова, директор

Борислав Борисов, заместник-директор административно-стопанска дейност

Наталия Драганова,учител в подготвителна група

Полина Николова, учител І-ІV клас, класен ръководител на І А клас

Ирена Русева, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на І Б клас

Ваня Сопотлиева-Иванова, учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІ А клас

Дияна Йорданова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІ Б клас

Биляна Кръстева, учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІІ А клас

Анжелина Господинова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІІІ Б клас

Стиляна Иванова, старши учител І-ІV клас, класен ръководител на ІV клас

Дияна Владиславова Абаджиева-Тошева, Учител в група за
целодневна организация на учебния ден I клас

Дияна Владиславова Абаджиева-Тошева, Учител в група за
целодневна организация на учебния ден I клас

Нелгюн Ахмедова, учител в група за целодневна организация на учебния ден, ІI клас

Кенан БекирУчител в група за целодневна организация на
учебния ден III клас

Албена Мерджанова, логопед/ресурсен учител

Неврис Саплакар, училищен психолог

Магдалена Стоянова, старши учител по български език и литература в прогимназиален етап, класен ръководител на VІIІ клас

Симона Георгиева, старши учител по английски език, в гимназиален етап

Мария Серафимова, старши учител по английски език и руски език, класен ръководител на VІI клас

Силвия Балабанова-Георгиева, старши учител по математика и информационни технологии, класен ръководител на VI Б клас

Йорданка Стоянова, старши учител по информатика и информационни технологии, класен ръководител на ІX клас

Пламена Хорохоркин, старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, класен ръководител на VI А клас

Боян Кулов, старши учител по история и цивилизации, класен ръководител на ХІI клас

Христина Иванова, учител по география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, класен ръководител на Х клас

Даниела Василева, старши учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на ХI клас

Светослав Маджаров, учител по физическо възпитание и спорт

Катерина Кайрякова, учител-лектор по технологии и предприемачество

Красимира Атанасова, Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас

Сезел Ферад, учител по изобразително изкуство, класен ръководител на V клас

Образователни медиатори:

Георги Самиров, образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Айлин Мехмедова, образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Несрин Исмаилова, образователен медиатор по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование“