logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Седмично разписание. Дневен режим

Седмично разписание първи срок 2023-2024 година

Дневен режим, 2023-2024 учебна година

Промяна на Седмично разписание втори срок 2022-2023 година, за периода 29.05. - 30.05.2023 г.

Седмично разписание втори срок 2022-2023 година

Седмично разписание първи срок 2022-2023 година

Дневен режим, 2022-2023 учебна година

Седмично разписание втори срок 2021-2022 година

Седмично разписание първи срок 2021-2022 година

Дневно разписание на СУ "Трайко симеонов", град Шумен, 2021-2022 година

Седмично разписание втори срок 2020-2021 година

Заповед за утвърждаване на седмично разписание за втори срок 2020-2021 година

I. ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“, ГРАД ШУМЕН

ЗА II СРОК 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

1. НАЧАЛЕН ЕТАП

първи и втори клас

1. 08.30-09.05

2. 09.35-10.10

3. 10.25-11.00

4. 11.10-11.45

5. 11.55-12.30

трети и четвърти клас

1. 08.30-09.10

2. 09.35-10.15

4. 10.25-11.05

4. 11.15-11.55

5. 12.05-12.45

6. 12.55-13.30

2. ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

час продължителност

1. 08.00-08.45

2. 09.05-09.50

3. 10.00-10.45

4. 10.55-11.40

5. 11.50-12.35

6. 12.45-13.30

7. 13.40-14.25

3. ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – I КЛАС

Организиран отдих и физическа активност/Обяд 12.30– 13.30

Самоподготовка- 3 часа
13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 16.30

Занимания по интереси- 1 час 16.30 – 17.30

4. ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – II КЛАС

Организиран отдих и физическа активност/Обяд 12.30– 13.30

Самоподготовка- 3 часа
13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

<>br

15.30 – 16.30

Занимания по интереси- 1 час 16.30 – 17.30

5. ГРУПА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – V, VI И VII КЛАС

Организиран отдих и физическа активност/Обяд 13.30 – 14.30

Самоподготовка 14.30 – 15.30

Занимания по интереси 15.30 – 16.30

.

Дневно разписание на училището (файл за сваляне/разглеждане).

Начало и край на учебния ден в Средно училище „Трайко Симеонов“, град Шумен
през I срок на учебната 2019/2020 година, както следва:

НАЧАЛО НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 8,30 ЧАСА,
КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 18,00 ЧАСА.

––––––––––––––––––––––––––-

Със Заповед № РД-06-1011/13.09.2019 г. на директора на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен са определени почивките между учебните часове (междучасията) в училището през учебната 2019/2020 г. да са с продължителност, както следва:

Време на почивката Продължителност Класове и паралелки, за които се отнася

Начален етап След 1-вия учебен час 10 минути
30 минути (голямо междучасие) І клас

ІІ, ІІІ, ІV клас
След 2-рия учебен час 10 минути
10 минути І, ІІ клас
ІІІ, ІV клас
След 3-тия учебен час 20 минути(голямо междучасие)
10 минути І клас

ІІ, ІІІ, ІV клас
След 4-тия учебен час 10 минути
10 минути І клас
ІІ, ІІІ, ІV клас
След 5-тия учебен час 5 минути ІІІ, ІV клас

Прогимназиален и гимназиален етап След 1-вия учебен час 30 минути (голямо междучасие) V – ХІІ клас
След 2-рия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 3-тия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 4-тия учебен час 10 минути V – ХІІ клас
След 5-тия учебен час 5 минути V – ХІІ клас
След 6-тия учебен час 5 минути V – ХІІ клас