logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

И през учебната 2020/2021 г. продължи работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Сформирани са и работят следните 15 групи по проекта:

Група за обучителни затруднения по Български език и литература, V клас
Група за обучителни затруднения по Български език и литература, VІІ клас
Група за обучителни затруднения по Български език и литература, ІV клас
Група за обучителни затруднения по Български език и литература, ІІІ клас
Група за обучителни затруднения по Български език и литература, ІІА клас
Група за обучителни затруднения по Български език и литература, ІА клас
Група за обучителни затруднения по Български език и литература, Х клас
Група за обучителни затруднения по математика, V клас
Група за обучителни затруднения по математика, ІV клас
Група за обучителни затруднения по математика, ІІ А клас
Група за обучителни затруднения по математика, ІІІ клас
Група за обучителни затруднения по математика, ІАклас
Група за обучителни затруднения по математика, Х клас
Подготовка за ДЗИ по Биология и здравно образование, ХІ клас
Подготовка за ДЗИ по Български език и литература, ХІІ клас