logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Проекти и национални програми

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Проект "Подкрепяща среда за ромските младежи за придобиване на средно образование"

През учебната 2022/2023 година в образователния проект на Интегро „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно образование“ ще бъдат включени ученици, от семейства с нисък социален статус. Подкрепящите дейности ще бъдат: предоставяне на безплатни учебници и учебни помагала; храна и дрехи; менторство – индивидуално и клуб по “Дебати“, в които ще се развива групово менторство и занимания за преодоляване на функционалната неграмотност.

През тази учебна година менторска подкрепа ще бъде особено важна за учениците, срещащи трудности, свързани с пълноценното им участие в обучението. Освен обучителна, работа на менторите ще бъде и въздействаща, в рамките на заниманията в клуб „Дебати“. Една от основните цели на дейността ще бъде учениците да развият своите умения за аргументиране.

Национални програми 2022

Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта”

Отчитайки желанията на учениците, за учебната 2022 – 2023 година в СУ “Трайко Симеонов”, град Шумен ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1 „Изкуства“:

 • Вокална група
 • Театрална група
 • Модул 2 „Спорт“:

 • Отбор по волейбол
 • Отбор по баскетбол
 • Във връзка с изпълнение на дейностите по националната програма търсим следните специалисти:

 • Вокален педагог, ръководител на вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен.
 • Ръководител на група за театрално изкуство.
 • Треньор по волейбол
 • Треньор по баскетбол
 • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

  Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж".

  НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

  НП „Изграждане на училищна STEM среда“

  Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“:
  Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“
  Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

  Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.