logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ПЕТИ КЛАС,УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

Свободни места в пети клас, към 18.07.2022 г. – 27.

I. Две паралелки V клас, брой ученици – 52, с възможности за:

– паралелка с разширена подготовка (избираеми учебни предмети) – български език и литература, математика;

– паралелка с разширена подготовка (избираеми учебни предмети) – математика, дигитални компетентности и компютърна креативност, изобразително изкуство;

– целодневна организация на учебния ден.

Предложението за две паралелки е поради факта, че броят ученици, които ще завършат IV клас в СУ „Трайко Симеонов“ е 22 ученици, но в прилежащия район на училището се намира НУ „Княз Борис I“, в което завършват три паралелки, чиито ученици могат да продължават образованието си в СУ „Трайко Симеонов“.

II. Начин на преместване в пети клас: Преместването е по документи. При постъпване на повече заявления от обявените свободни места в определения срок от изготвения график, комисията ще предложи критерии за преместване в V клас /Приложение № 1/

III. График на дейностите по преместване на ученици в пети клас за учебната 2022/2023г:

1. 15.06.2022 г. Обявяване на свободните места в СУ „Трайко Симеонов“
за учебната 2022/2023 година на сайта на училището и на информационно табло на входа на училището.

2. 01.07.2022 г. – 07.07.2022 г. Подаване на заявления за преместване на ученици в V клас за предстоящата учебна година

3. 07.07.2022 г. Публикуване на списъците на учениците / с вх. № от заявлението за преместване/, които следва да се преместят, в сайта на училището и на информационно табло на входа на училището

4. На датите: 08.07.2022 г.; 15.07.2022 г.; 22.07.2022 г.; 29.07.2022 г.; 05.08.2022 г.; 12.08.2022 г.; 19.08.2022 г.; 26.08.2022 г.; 02.09.2022 г.; 09.09.2022 г. – Обявяване на свободни места в сайта на училището и на информационно табло на входа на училището

5. 14.09.2022 г. Утвърждаване списъка на приетите ученици със Заповед на директора, съгласно чл.45, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Директорът на училището

ІV. Необходими документи:

Заявление за преместване и декларация за предоставяне на лични данни (по образец на училището)- Приложение № 2

Заявление за избираеми учебни часове – Приложение № 3

Заявление за учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – Приложение № 4

Заявление за включване в целодневна организация на учебния ден – Приложение № 5

Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;

Копие от удостоверение за раждане на детето (представяне на оригинала за сравняване);

Удостоверение за завършен начален етап;

Протокол от ЛКК, ТЕЛК, епикриза, ако детето е със специални образователни потребности или ако родителят е инвалид.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 7:00 до 19:00 часа всеки работен ден. След подаване на заявлението, родителят получава входящ номер.