logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

info-2700147@edu.mon.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС, УЧЕБНА 2022 – 2023 ГОДИНА

Заповед РД-06-197/28.04.2023 г. на Началника на РУО - Шумен, относно утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

Необходими документи за кандидатстване и записване на ученици в VIII клас, съгл. чл. 63, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.20216 г.

Кандидатстване:

• заявление за участие в първи (трети) етап на класиране по образец (приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10) с подредени желания;

• свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;

• медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

Балообразуване: (2 * НВО БЕЛ + 2 * НВО МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)

Заявлението и документите се подават по електронен път от родителите чрез електронна платформа (https://infopriem.mon.bg/). Класирането се извършва централизирано на областно ниво в три етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1. От Наредба № 10

Записване:

Класираните ученици се записват в VIII клас в СУ „Трайко Симеонов“, като подават следните документи:

заявление до директора (Приложение № 1 на настоящия документ)

• оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;

• оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

след завършен VII клас

 

Изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас

N Вид дейност Срок
1. Изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас

 

14.06.2022 г.

2. Изпит по математика от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас 16.06.2022 г.
3.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2021 г.

4.

Издаване на свидетелство за завършено основно образование

до 04.07.2021 г.

5.

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2022 г.
6. Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
7.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
9. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
10.

ООбявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.
12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
13.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.
14. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
15.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 – 02 август 2022 г.
16.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.
17. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора, до 10 септември 2022 г.