logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

График за приемането на ученици в осми клас за учебната 2018 – 2019 г.

ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

След завършен VII клас

N Вид дейност Срок
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на
способностите
14.05.-18.05.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища
и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите
до 22.05.2018 г. вкл.
3. Провеждане на тестове по:
• български език и литература
• математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
• изобразително изкуство
• музика
• спорт
01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06.-06.06.2018 г. вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 11.06.2018 г. вкл.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема
20.06.- 26.06.2018 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
04.07.-06.07.2018 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.- 17.07.2018 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след
втори етап на класиране
19.07.2018 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
до 26.07.2018 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.- 30.07.2017 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след
трети етап на класиране
02.08.2018 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2018 г. вкл.

Документи за кандидатстване в профил „Физическо възпитание и спорт“ се подават в СУ „Трайко Симеонов“. Работно време на училищната комисия по прием на ученици в паралелки, утвърдени с държавен-план прием в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година от 08.30 часа до 16.30 часа, в работни дни, в периода 20.06.-26.06.2018 г.