logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Родители

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Съобщение

С Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството
одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административно обслужване.
В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 5
октомври 2018 г. задължителната информация съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 1 б от Наредбата за административното
обслужване за услугите, извършвани от организации, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, са публикувани тук.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование