logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Прием в VIII клас

ГРАФИК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС С ТЕХНИТЕ ОЦЕНЕНИ ИЗПИТНИ РАБОТИ ОТ ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА

/СЪГЛАСНО Т. ХІІ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 НА ЗАПОВЕД № РД 09-628/29.03.2018 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УЧЕНИКЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕН ОТ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК/

на 8 и 11 юни 2018 г. (петък и понеделник) от 10.00 до 16.00 ч.

В СГРАДАТА НА РУО – ШУМЕН НА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” № 1
ЗАПОЗНАВАНЕТО СТАВА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ.

07.06.2018 г.

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код.
06.06.2018 г.
Необходими документи при записване:
1. Заявление до директора на СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен
2. Оригинал на свидетелство за основно образование
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика


СПИСЪК
С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИТЕ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В VIII  КЛАС
СЛЕД ПОЛОЖЕН ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПАРАЛЕЛКА  –  ПРОФИЛ „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“
Списък на класираните ученици на първи етап на класиране