logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Прием 2018 – 2019

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+00:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+00:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+00:00

Прием в Първи клас

 1. За учебната 2018 – 2019 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в две паралелки, общо 44 ученици, при целодневна организация на учебния ден. На основание Приложение № 7 към чл. 53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, броят на паралелките се определя на 2 (две), а броят на учениците, съгласно норматива за максимален брой, на общо 44 (четиридесет и четири) ученици. Изключение от посочения брой се допуска, като броят на учениците в паралелката може да бъде определен и над норматива за максимален брой, но с не повече от 10 на сто.
  2. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО, в първи клас се приемат деца, които навършват 7 годишна възраст през 2018 година.
  3. На основание чл. 8, ал. 3 от ЗПУО, в първи клас се приемат и деца, които навършват 6 годишна възраст през 2018 година, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 2. 1) Водещ критерий за прием в първи клас е изборът на родителите (родителя) на училище за детето.
  2) При повече кандидати за първокласници от определения брой деца, които могат да бъдат приети в първи клас, приоритет е близостта на училището до постоянен/настоящ адрес на детето, според определените прилежащи райони по чл. 6, ал. 2 от Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение № 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен)
  3) При спазване на приоритета, посочен в т. 2), децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
  1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
  2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
  3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
  4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
  4) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в т. 3), като първо се приемат децата от първа група.
  5) Когато с броя на децата в определена група по т. 3) се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
  1. дете с трайни увреждания над 50 % – 30 т.;
  2. дете с двама починали родители – 30 т.;
  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището – 50 т.;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 50 т.;
  5. близост до местоработата на един от родителите – 30 т.;
  6. поредност на желанието на родителя за прием на детето в СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен – от 30 до 20 точки.
  6) При класирането се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка.
 3. 2. Необходими документи при кандидатстване за прием в I клас:
  Децата, кандидатстващи за прием в първи клас в училища от гр. Шумен се регистрират в електронна система за централизирано класиране.
  Процедурата по подаване на заявления за участие в централизираното електронно класиране стартира според Графика на дейностите.
  Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в I клас, подават заявление за участие в централизирано електронно класиране за прием за първи клас за учебната 2018/2019 година:
  а) по електронен път;
  б) в училището, посочено като първо желание в заявлението. Данните се въвеждат в електронната система от представител на училищната комисия, след което заявлението се разпечатва в два екземпляра, подписва се от родителя и от длъжностното лице. Родителят/настойникът получава екземпляр от заявлението с входящ номер.

  3. Задължителни документи при записване:
  1) Попълнено заявление за записване (Приложение № 2 към чл. 35, ал. 2, т. 1 от Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение № 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен)
  2) Копие и оригинал (за сверяване) на документ за адресна регистрация на родителя/настойника;
  3) Декларация от родителя с данни за детето и оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;
  4) Оригинал на удостоверение за задължетелно предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.
  5) лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон.
  В случай, че са приложени критерии за класиране на децата, се представят документи, удостоверяващи следните обстоятелства:
  – дете с трайни увреждания над 50 % – решение на ТЕЛК или други медицински документи копие и оригинал (за сверка);
  – дете с двама починали родители– смъртен акт;
  – други деца от семейството, обучаващи се в СУ „Трайко Симеонов“ – служебна проверка от СУ „Трайко Симеонов“;
  – деца, завършили подготвителна група в СУ „Трайко Симеонов“ – служебна проверка от СУ „Трайко Симеонов“;
  – близост до местоработата на един от родителите – служебна бележка от работодателя.
  – поредност на желанието на родителя за прием на детето в СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен
  5) В случай, че детето не е посещавало подготвителна група се прави проверка на Регистъра на учениците на МОН – www2.mon.bg/AdminRS, а за дете, пребивавало в чужбина, родителят удостоверява с декларация.
  6) Записването на деца след определения срок, се извършва само при наличие на свободни места в паралелките.

  4. График на дейностите по прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година (Приложение № 3 от Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение № 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен)

  Обявяване на училищният план-прием в първи клас – до 30.03.2018 г.
  1 класиране

  No Дата Дейности по приема
  1. Начална дата за отваряне на системата 21 май 2018 г. От 10:01 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  2. Крайна дата – затваряне на системата 31 май 2018 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  3. Дата на класиране 05 юни 2018 г. Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.
  4. Начална дата – записване 06 юни 2018 г. От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
  5. Крайна дата – записване 08 юни 2018 г. До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

  2 класиране
  No Дата Дейности по приема
  1. 11 юни 2018 г.
  Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:30 ч.
  2. Начална дата за отваряне на системата 12 юни 2018 г. От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  3. Крайна дата – затваряне на системата 14 юни 2018 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  4. Дата на класиране 15 юни 2018 г. Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.
  5. Начална дата за записване 18 юни 2018 г. От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
  6. Крайна дата за записване 19 юни 2018 г. До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

  3 класиране
  No Дата Дейности по приема
  1. 20 юни 2018 г.
  Обявяване на свободните места за трето класиране до 17:30 ч.
  2. Начална дата за отваряне на системата 21 юни 2018 г. От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  3. Крайна дата – затваряне на системата 21 юни 2018 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  4. Дата на класиране 25 юни 2018 г. Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.
  5. Начална дата – записване От 9:00 ч. на тази дата класираните
  26 юни 2018 г. деца се записват в училището, в което са приети.
  6. Крайна дата – записване 27 юни 2018 г. До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.
  след трето класиране
  1. 29 юни 2018 г. Обявяване на списъците на записаните ученици в първи клас по училища и свободните места след трето класиране
  2. до 14 септември 2018 г. Попълване на свободните места по училища

 4.  

  Свободни места, към 11.07.2018 г. – 21

Прием в Пети клас

 1. За учебната 2018 – 2019 година ще се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки, общо 52 ученици, при целодневна организация на учебния ден.
 2. Родителите/настойниците на учениците, подлежащи на прием в V клас, подават заявление до директора на училището (по образец на СУ „Трайко Симеонов“) за постъпване на детето в пети клас.
 3. При наличие на повече кандидати от определените за прием места, се прилагат критерии за класиране на учениците.
 4. Записването на учениците в пети клас става в определен срок, с подаване на оригинала на удостоверението за завършен четвърти клас.
 5. Записването на ученици след определения срок, се извършва само при наличие на свободни места в паралелките.

Необходими документи при кандидатстване за прием в V клас:

 • Заявление за прием по образец на СУ „Трайко Симеонов“;
 • Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

Задължителни документи при записване:

 • 1)Заявление за записване по образец на СУ „Трайко Симеонов“;

2)   Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

3) Оригинал на удостоверение за завършен IV клас.

График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година.

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления за прием От 01.06.2018 г. до 19.06.2018 г.
2. Училищната комисия извършва Първо класиране и обявява резултатите 20.06.2018 г.
3. Записване на приетите след Първо класиране От 21.06.2018 г. до 23.06.2018 г.
4. Обявяване на свободните места след Първо класиране 26.06.2018 г.
5. Приемане на заявления за участие във Второ класиране От 27.06.2018 г. до 28.06.2018 г.
6. Училищната комисия извършва Второ класиране и обявява резултатите 29.06.2018 г.
7. Записване на приетите след Второ класиране От 30.06.2018 г. до 05.07.2018 г.
8. Обявяване на списъците на записаните ученици в първи клас и свободните места след Второ класиране 06.07.2018 г.
9. Попълване на свободните места До 15.09.2018 г.

 

Свободни места, към 11.07.2018 г. – 16

Прием след завършено основно образование (седми клас)

ПРОФИЛ ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ БАЛООБРАЗУВАНЕ

„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”

·          1 паралелка

·          26 ученици

·  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

·  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

·  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Броя точки  от НВО по БЕЛ;
 • Броя точки  от НВО по математика;
 • Броят точки от изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт;
 • Оценката по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ и оценката по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Приемни изпити:

 1. Тест от Национално външно оценяване (НВО) с допълнителен модул-въпроси и задачи по съответния предмет:
 • изпит по български език и литература -21.05.2018г.
 • изпит по математика – 23.05.2018г.

Полагат се в училището, в което се обучава ученикът.

         Обявяване на резултатите от тестовете – до 11.06.2018 г. включително.

 1. Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 

Дата Дейност
От 14 май до 18 май 2018 г. Подаване на заявление за явяване на изпит за проверка на способностите. Заявлението се подава в училището, в което се обучава ученикът.
До 22.05.2018 г. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпит за проверка на способностите.

05 юни – 06 юни 2018 г.

 

Изпит за проверка на способностите
до 11 юни 2018 г. включително Обявяване на резултатите от изпита за проверка на способностите
от 13 юни до 19 юли 2018 г. Издаване на  служебна бележка с резултатите от изпита за проверка на способностите

 

Свободни места към 11.07.2018 г. – 2

Свободни места за ученици