logo

+359 885 702 461; +359 889 433 455

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

logo

+359 885 702 461

tr_simeonov@abv.bg

гр. Шумен

ул. "Ген. Драгомиров" № 44 Б

Прием 2019 – 2020

нашето училище

Учим и се забавляваме

Йорданка Василева

2016-03-14T15:19:08+02:00

Йорданка Василева

Учим и се забавляваме

мнения за нас

Най-добрите

Добринка Колева

2016-03-14T15:19:18+02:00

Добринка Колева

Най-добрите

Нова спортна паралелка

2017-04-27T15:26:12+02:00

Училищен план-прием

Училищен план-прием на Средно училище „Трайко Симеонов“ за 2019 – 2020 учебна година: I. Подготвителна група – 1 (една) група с 23 (двадесет и три) места. II. Брой на паралелките и брой на местата в I и V клас : 1. За учебната 2019 – 2020 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в две паралелки, общо 44 ученици, при целодневна организация на учебния ден. На основание чл. 61 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на паралелките се определя на 2 (две), а броят на учениците, съгласно норматива за максимален брой, на общо 44 (четиридесет и четири) ученици. Изключение от посочения брой се допуска, като броят на учениците в паралелката може да бъде завишен до двама ученици, на основание чл. 61, ал. 4, т. 1 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 2. За учебната 2019 – 2020 година да се осъществи прием на ученици в пети клас в две паралелки, общо 52 ученици. На основание чл. 61 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование броят на паралелките се определя на 2 (две), а броят на учениците, съгласно норматива за максимален брой, на общо 52 (петдесет и двама) ученици. Изключение от посочения брой се допуска, като броят на учениците в паралелката може да бъде завишен до двама ученици, на основание чл. 61, ал. 4, т. 1 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. III. Промяна в броя паралелки в останалите класове и свободни места в тях: • За 2019/2020 учебна година са утвърдени 2 (две) паралелки II клас с общо 16 свободни места. • За 2019/2020 учебна година е утвърдена 1 (една) паралелка III клас с 4 свободни места. • За учебната 2018/2019 година в III клас се обучават 25 ученици в 1 (една) паралелка. За 2019/2020 учебна година е утвърдена 1 (една) паралелка IV клас. Няма свободни места. • За 2019/2020 учебна година са утвърдени две паралелка в VI клас с общо 16 свободни места. • За 2019/2020 учебна година е утвърдена 1 (една) паралелки в VI клас със 7 свободни места. IV. За учебната 2019/2020 година се предвижда целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас включително.

Прием в Първи клас

 1. За учебната 2019 – 2020 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в две паралелки, общо 44 ученици, при целодневна организация на учебния ден. На основание Приложение № 7 към чл. 53 от НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, броят на паралелките се определя на 2 (две), а броят на учениците, съгласно норматива за максимален брой, на общо 44 (четиридесет и четири) ученици. Изключение от посочения брой се допуска, като броят на учениците в паралелката може да бъде определен и над норматива за максимален брой, но с не повече от 10 на сто.
  2. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПУО, в първи клас се приемат деца, които навършват 7 годишна възраст през 2018 година.
  3. На основание чл. 8, ал. 3 от ЗПУО, в първи клас се приемат и деца, които навършват 6 годишна възраст през 2019 година, по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 2. 1) Водещ критерий за прием в първи клас е изборът на родителите (родителя) на училище за детето.
  2) При повече кандидати за първокласници от определения брой деца, които могат да бъдат приети в първи клас, приоритет е близостта на училището до постоянен/настоящ адрес на детето, според определените прилежащи райони по чл. 6, ал. 2 от Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение № 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен)
  3) При спазване на приоритета, посочен в т. 2), децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
  1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
  2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
  3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
  4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
  4) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в т. 3), като първо се приемат децата от първа група.
  5) Когато с броя на децата в определена група по т. 3) се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
  1. дете с трайни увреждания над 50 % – 30 т.;
  2. дете с двама починали родители – 30 т.;
  3. други деца от семейството, обучаващи се в училището – 50 т.;
  4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 50 т.;
  5. близост до местоработата на един от родителите – 30 т.;
  6. поредност на желанието на родителя за прием на детето в СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен – от 30 до 20 точки.
  6) При класирането се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП (специални образователни потребности) в една паралелка.
 3. 2. Необходими документи при кандидатстване за прием в I клас:
  Децата, кандидатстващи за прием в първи клас в училища от гр. Шумен се регистрират в електронна система за централизирано класиране.
  Процедурата по подаване на заявления за участие в централизираното електронно класиране стартира според Графика на дейностите.
  Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в I клас, подават заявление за участие в централизирано електронно класиране за прием за първи клас за учебната 2019/2020 година:
  а) по електронен път;
  б) в училището, посочено като първо желание в заявлението. Данните се въвеждат в електронната система от представител на училищната комисия, след което заявлението се разпечатва в два екземпляра, подписва се от родителя и от длъжностното лице. Родителят/настойникът получава екземпляр от заявлението с входящ номер.

  3. Задължителни документи при записване:
  1) Попълнено заявление за записване (Приложение № 2 към чл. 35, ал. 2, т. 1 от Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение № 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен)
  2) Копие и оригинал (за сверяване) на документ за адресна регистрация на родителя/настойника;
  3) Декларация от родителя с данни за детето и оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;
  4) Оригинал на удостоверение за задължетелно предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група.
  5) лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон.
  В случай, че са приложени критерии за класиране на децата, се представят документи, удостоверяващи следните обстоятелства:
  – дете с трайни увреждания над 50 % – решение на ТЕЛК или други медицински документи копие и оригинал (за сверка);
  – дете с двама починали родители– смъртен акт;
  – други деца от семейството, обучаващи се в СУ „Трайко Симеонов“ – служебна проверка от СУ „Трайко Симеонов“;
  – деца, завършили подготвителна група в СУ „Трайко Симеонов“ – служебна проверка от СУ „Трайко Симеонов“;
  – близост до местоработата на един от родителите – служебна бележка от работодателя.
  – поредност на желанието на родителя за прием на детето в СУ „Трайко Симеонов“, град Шумен
  5) В случай, че детето не е посещавало подготвителна група се прави проверка на Регистъра на учениците на МОН – www2.mon.bg/AdminRS, а за дете, пребивавало в чужбина, родителят удостоверява с декларация.
  6) Записването на деца след определения срок, се извършва само при наличие на свободни места в паралелките.

  4. График на дейностите по прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година (Приложение № 3 от Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен (приета с решение № 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Шумен)

  Обявяване на училищният план-прием в първи клас – до 30.03.2019 г.
  1 класиране

  No Дата Дейности по приема
  1. Начална дата за отваряне на системата 21 май 2019 г. От 10:01 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  2. Крайна дата – затваряне на системата 31 май 2019 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  3. Дата на класиране 05 юни 2019 г. Обявяване на резултатите от класирането в 17:00 ч.
  4. Начална дата – записване 06 юни 2019 г. От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
  5. Крайна дата – записване 10 юни 2019 г. До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

  2 класиране
  No Дата Дейности по приема
  1. 12 юни 2019 г.
  Обявяване на свободните места за второ класиране до 17:30 ч.
  2. Начална дата за отваряне на системата 13 юни 2019 г. От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  3. Крайна дата – затваряне на системата 17 юни 2019 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  4. Дата на класиране 18 юни 2019 г. Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.
  5. Начална дата за записване 19 юни 2019 г. От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
  6. Крайна дата за записване 20 юни 2019 г. До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

  3 класиране
  No Дата Дейности по приема
  1. 21 юни 2018 г.
  Обявяване на свободните места за трето класиране до 17:30 ч.
  2. Начална дата за отваряне на системата 24 юни 2019 г. От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  3. Крайна дата – затваряне на системата 24 юни 2019 г. До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием
  4. Дата на класиране 25 юни 2019 г. Обявяване на резултатите от класирането до 17:00 ч.
  5. Начална дата – записване От 9:00 ч. на тази дата класираните
  26 юни 2019 г. деца се записват в училището, в което са приети.
  6. Крайна дата – записване 27 юни 2019 г. До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.
  след трето класиране
  1. 01 юли 2019 г. Обявяване на списъците на записаните ученици в първи клас по училища и свободните места след трето класиране
  2. до 14 септември 2019 г. Попълване на свободните места по училища

 4.  

Прием в Пети клас

 1. Родителите/настойниците на учениците, подлежащи на прием в V клас, подават заявление до директора на училището (по образец на СУ „Трайко Симеонов“) за постъпване на детето в пети клас.
 2. При наличие на повече кандидати от определените за прием места, се прилагат критерии за класиране на учениците.
 3. Записването на учениците в пети клас става в определен срок, с подаване на оригинала на удостоверението за завършен четвърти клас.
 4. Записването на ученици след определения срок, се извършва само при наличие на свободни места в паралелките.

Необходими документи при кандидатстване за прием в V клас:

 • Заявление за прием по образец на СУ „Трайко Симеонов“;
 • Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

Задължителни документи при записване:

 • 1)Заявление за записване по образец на СУ „Трайко Симеонов“;

2)   Оригинал (за сверяване) на акта за раждане на детето;

3) Оригинал на удостоверение за завършен IV клас.

График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година.

Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления за прием От 03.06.2019 г. до 27.06.2019 г.
2.
3. Обявяване на списъците на записаните ученици в пети клас и свободните места 28.06.2019 г.
4. Попълване на свободните места До 15.09.2019 г.
5. О
6.
7.
8.
9.

 

Прием след завършено основно образование (седми клас)

Професионално направление Професия БАЛООБРАЗУВАНЕ
код 813 „Спорт“

·          1 паралелка

·          26 ученици

813010

„Помощник-инструктор по срортно-туристическа дейност”

Специалност: „Спортно-туристическа дейност“

 • Удвоен брой точки  от НВО по БЕЛ;
 • Удвоен брой точки  от НВО по математика;
 • Оценката по ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ и оценката по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Приемни изпити:

 1. Тест от Национално външно оценяване (НВО) по съответния предмет:
 • изпит по български език и литература -17.06.2019 г.
 • изпит по математика – 19.06.2019г.

Полагат се в училището, в което се обучава ученикът.

         Обявяване на резултатите от тестовете – до 27.06.2019 г. включително.

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

 

Дата Дейност

 

 • Допълнителна информация за приема в VIII клас

 

Свободни места за ученици